Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

INSTRUIRE SI EVALUARE

INSTRUIRE SI EVALUARE


50,00 lei

INSTRUIRE SI EVALUARE

 

 

Numar de pagini: 165

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

 

CUVÂNT ÎNAINTE...................................................................................................

 

I. TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII

Cap.1. INTRODUCERE ÎN TEORIA INSTRUIRII ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII

1.1. Locul teoriei şi metodologiei instruirii în sistemul ştiinţelor educaţiei………….

1.2. Problematica teoriei şi metodologiei instruirii……………………………..........

1.3. Concepte fundamentale în teoria şi metodologia instruirii....................................

1.4. Teoria instruirii…………………………………………………………………..

1.4.1. Teoriile învăţării – fundamente ştiinţifice  şi aplicative ale modelelor instruirii........................................................................................

1.4.2.Modelele instruirii…………………………………………….......….

1.4.2.1. Modelul logocentric……………………………………………..

1.4.2.2. Modelul empiriocentric…………………………………………

1.4.2.3. Modelul tehnocentric.............................................................

1.4.2.4. Modelul sociocentric…………………………………………….

1.4.2.5. Modelul psihocentric.............................................................

1.4.3. Sistemele instruirii................................................................................

1.5. Metodologia instruirii…………………………………………………………....

1.6. Bibliografie………………………….…………………………………………...

 

Cap. 2. METODOLOGIA TRADIŢIONALĂ A INSTRUIRII

2.1. Precizări conceptuale.............................................................................................

2.1.1. Conceptul de metodă............................................................................

2.1.2. Conceptul de procedeu didactic…………………………………........

2.1.3. Conceptul de metodologie didactică…………………………………

2.1.4. Conceptul de strategie didactică………………………………….......

2.2. Funcţiile metodelor................................................................................................

2.3. Clasificarea metodelor de învăţământ………………………………………………

2. 4. Descrierea unor metode de învăţământ………………………………………………

                2.4.1. Metodele de comunicare orală. Metodele expozitive………...………

2.4.1.1. Explicaţia…………………………………………………………

2.4.1.2. Naraţiunea (povestirea)…………………………………………

2.4.1.3. Metoda descrierii………………………………………………..

2.4.1.4. Demonstraţia teoretică sau logică…………………………….

2.4.1.5. Prelegerea………………………………………………………...

2.4.1.1.6. Metoda expunerii………………………………………………

2.4.1.7. Cursul magistral…………………………………………………….

2.4.1.8. Expunerea cu oponent…………………………………………..

2.4.1.9. Prelegerea-dezbatere……………………………………………

2.4.1.10. Instructajul………………………………………………………

2.4.2. Metodele de comunicare scrisă............................................................

2.4.2.1. Metoda studiului cu manualul şi alte surse bibliografice

2.4.2.2. Metoda reflecţiei…………………………………………………

 

2.4.3. Metode de explorare a realităţii............................................................

2.4.3.1. Observaţia sistematică………………………………………….

2.4.3.2. Metoda experimentului………………………………………….

2.4.3.3. Studiul de caz…………………………………………………….

2.4.3.4. Metoda demonstraţiei………………………………………

2.4.3.5. Modelarea…………………………………………………..

2.4.4. Metodele de acţiune (practice).............................................................

2.4.4.1. Metoda exerciţiului………………………………………………

2.4.4.2. Proiectul sau tema de cercetare-acţiune……………………..

2.4.4.3. Metoda jocului didactic…………………………………………

2.4.4.4. Metoda jocului de simulare…………………………………….

2.4.4.5. Învăţarea pe simulatoare.......................................................

2.4.5. Metodele de raţionalizare a conţinuturilor şi operaţiilor de predare/învăţare………………………………………………………………………

2.4.5.1. Instruirea programată...........................................................

2.4.5.2. Instruirea asistată de calculator...........................................

2.5. Bibliografie………………………………………………………………………

CAP. 3. METODOLOGIA INTERACTIVĂ BAZATĂ PE ÎNVĂȚAREA PRIN COLABORARE ȘI COOPERARE

3.1. Învăţarea interactivă. Interactivitate-interacţiune. Repere conceptuale…….……

3.2. Învăţarea prin cooperare şi colaborare………………….......................................

3.2.1. Colaborare şi cooperare în învăţarea interactivă……………………..

3.2.2. Cooperare şi competiţie în învăţare…………………………………..

3.2.2.1. Învăţarea bazată pe cooperare………………………………..

3.2.2.2. Învăţarea bazată pe competiţie……………………………….

3.2.2.3. Relaţia dintre învăţarea prin cooperare şi învăţarea prin competiţie........................................................................................

3.3. Clasificarea metodelor şi tehnicilor interactive de grup………………...……….

3.4. Descrierea unor metode bazate pe cooperare și colaborare……………………...

3.4.1. Metodele de predare-învăţare interactivă în grup………………...…

3.4.1.1. Metoda predării/învăţării reciproce………………………..

3.4.1.2. Metoda mozaic...................................................................

3.4.1.3.  Metoda Schimbă perechea”……………………………….

3.4.2. Metodele de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor............................

3.4.2.1. Tehnica florii de nufăr.......................................................

3.4.2.2. Diagrama cauzelor şi a efectului.......................................

3.4.3. Metodele de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii........

3.4.3.1. Metoda Frisco....................................................................

3.4.3.2. Sinectica.............................................................................

3.4.3.3.Explozia stelară………………………………………………..

3.5. Bibliografie………………………………………………………………………

Cap. 4. METODOLOGIA INTERACTIVĂ BAZATĂ PE CONFLICTUL SOCIO-COGNITIV…………………………………………………………………

4.1. Învăţarea bazată pe conflictul socio-cognitiv………............................................

4.1.1. Definirea conflictului socio-cognitiv…………………………………

4.1.2 Tipurile de conflict şi efectele lor asupra dezvoltării………………...

4.1.3 Caracterul constructiv/distructiv al conflictului…………………..….

4.2. Clasificarea metodelor şi tehnicilor interactive bazate pe provocarea şi susţinerea conflictului socio-cognitiv….……………………………………..………

4.2.1. Metodele de dezbatere………………………………………………

4.2.1.1. Metoda învăţării în grupuri mici – STAD………………….

4.2.1.2. Metoda mozaic………………………………………………...

4.2.1.3. Reuniunea Phillips 6-6……………………………………….

 4.2.1.4. Controversa constructivă……………………………………

4.2.1.4. Metoda turneului între echipe – TGT……………………....

4.2.1.5. Împărţirea opiniilor…………………………………………..

4.2.1.6. Voturile diferenţiate…………………………………………..

4.2.2. Metodele de dezvoltare a interrelaţionărilor…………………….......

4.2.2.1. Învăţarea împreună…………………………………………...

4.2.2.2. Acvariul………………………………………………………...

4.2.2.3. Tehnicile de spargere a gheţii………………………………

4.2.2.4. Comunicarea rotativă………………………………………...

4.2.3. Metodele de rezolvare a problemelor……………………………….

4.2.3.1. Analiza segmentelor de decizie interactivă - AIDA……

4.2.3.2. Analiza SWOT………………………………………………

4.2.3.3. Grupul de aprofundare profesională –GAP…………….

4.2.3.4. Metoda cubului……………………………………………..

4.2.3.5. Asaltul de idei……………………………………………….

4.2.3.6. PIPS – Phase Of Integrated Problem Solving………….

4.3. Bibliografie…………………………………………………………....

 

Cap. 5. MIJLOACELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

5.1. Precizări conceptuale…………………………………………………………….

5.1.1. Conceptul de mijloc de învăţământ……………………………………

5.1.2. Conceptul de tehnologie de învăţământ………………………………..

5.2. Funcţiile  mijloacelor de învăţământ…………………………………………….

5.3. Clasificarea  mijloacelor de învăţământ………………………………………….

5.4. Descrierea unor mijloace de învăţământ................................................................

5.4.1. Tabla de scris…………………………………………………

5.4.2. Manualele, textele scrise…………………………………….

5.4.3. Fişele de lucru………………………………………………...

5.4.4. Prezentările în format Power Point………………………

5.4.5. Flipchart-ul……………………………………………………

5.4.6. Aranjarea mobilierului………………………………………

5.5. Cerinţe psihopedagogice în utilizarea mijloacelor de învăţare……..……………

5.6. Bibliografie………………………………………………………………...…….

 

Cap.6. FORMELE DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

6.1. Sistemul pe clase şi lecţii. Avantaje şi dezavantaje…...........................................

6.2. Alternative educaţionale…………………………………………………………

6.2.1. Sistemul educaţional Waldorf……………………………….

6.2.2. Sistemul educaţional Freinet………………………………..

6.2.3. Sistemul educaţional Montessori…………………………

6.2.4. Sistemul educaţional Step by Step………………………….

 

6.3. Lecţia – principala formă de organizare  a procesului instructiv-educativ………

6. 3.1. Definirea lecţiei………………………………………………..……....

6.3.2. Tipuri şi variante de lecţii.......................................................................

6.3.2.1. Lecţia de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe…………….

6.3.2.2. Lecţia de formare a abilităţilor intelectuale şi practice……….

6.3.2.3. Lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor………..

6.3.2.4. Lecţia de evaluare…………………………………………………..

6.4. Formele de organizare a instruirii…………………………………………...……......

6.4.1. Învăţământul frontal……………………………………………………..

6.4.2. Învăţământul individual……………………………………………....

6.4.3. Învăţământul pe grupe………………………………………………….…

6.5. Bibliografie……………………………………………………………...,………

 

 

 

II. TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII

 

Cap. 7. PROCESUALITATEA EVALUĂRII…………………………………….

7.1. Precizări şi evoluţii conceptuale…………………………………………………

7.2. Funcţiile evaluării…………………………………………………......................

7.3.  Structura acţiunii de evaluare……………………………....................................

7.3.1. Măsurarea……………………………………………………………

7.3.2. Aprecierea...........................................................................................

7.3.3. Decizia.................................................................................................

7. 4. Strategii de evaluare pedagogică..........................................................................

7.5. Evaluarea centrată pe competenţe………………………………………………..

7.6. Bibliografie……………………………………………………………................

 

Cap. 8. METODE TRADIŢIONALE DE EVALUARE.........................................

8.1. Clasificarea metodelor de evaluare........................................................................

8.2. Descrierea metodelor tradiţionale de evaluare.......................................................

8.2.1. Verificarea orală..................................................................................

8.2.2. Verificarea scrisă.................................................................................

8.2.3. Evaluarea prin probe practice..............................................................

8.2.4. Testul docimologic..............................................................................

8.3. Tehnicile de evaluare.............................................................................................

8.3.1. Evaluarea prin chestionare..................................................................

8.3.2. Evaluarea prin lucrări scrise................................................................

8.3.3. Evaluarea prin lucrări practice............................................................

8.3.4. Evaluarea prin scări de apreciere........................................................

8.3.5. Evaluarea prin teste de cunoştinţe.......................................................

8.3.5.1. Itemii obiectivi.......................................................................

8.3.5.2. Itemii semiobiectivi................................................................

8.3.5.3. Itemii subiectivi.....................................................................

8.3.6. Evaluarea prin examene……………………………………………..

8.4. Bibliografie....................................................................................................

 

Cap. 9. METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE

9.1. Valenţele formative ale metodelor complementare de evaluare...........................

9.2. Descrierea metodelor complementare de evaluare………………………………

9.2.1. Portofoliul ……………………………………………………………

9.2.1.1. Conţinutul portofoliului…………………………………………

9.2.1.2. Avantajele folosirii portofoliului………………………………

9.2.2. Hărţile conceptuale…………………………………………………...

9.2.2.1. Etapele construirii unei hărţi conceptuale............................

9.2.2.2. Tipuri de hărţi conceptuale…………………………………….

9.2.2.3. Avantaje şi dezavantaje ale utilizării hărţilor conceptuale...

9.2.2.4. Aplicaţiile hărţilor conceptuale………………………………..

9.2.3. Jurnalul reflexiv ……………………………………………………...

9.2.3.1. Avantajele şi dezavantajele aplicării metodei jurnalului reflexiv………………………………………………………………………………………….

9.2.4. Tehnica 3-2-1…………………………………………………………

9.2.5. Metoda R. A. I......................................................................................

9.3.Bibliografie.............................................................................................................

Cap. 10. NOTAREA………………………………………………………………...

10.1. Modalităţi de apreciere……………....................................................................

10.1.1. Apreciera verbală................................................................................

10.1.2 Notarea................................................................................................

10.1.2.1. Notarea numerică................................................................

10.1.2.2. Notarea literală...................................................................

10.1.2.3. Notarea prin culori..............................................................

10.1.2.4. Notarea prin sistem binar...................................................

10.1.2.5. Aprecierile din limba latină................................................

10.1.2.6. Acordarea de diplome.........................................................

10.1.3. Aprecierea prin calificative................................................................

10.1.4. Aprecierea nonverbală........................................................................

10.2. Variabilitatea notării............................................................................................

10.2.1. Subiectivismul în evaluare…………………………………………

10.2.2. Factorii variabilităţii notării………………………………………..

10.2.3. Efecte perturbatoare în apreciere şi notare…………………………

10.2.3.1. Efectul halo…………………………………………………..

10.2.3.2. Efectul de ancorare………………………………………….

10.2.3.3. Efectul Pygmalion sau oedipian…………………………...

10.2.3.4. Ecuaţia personală a examinatorului………………….......

10.2.3.5. Efectul tendinţei centrale…………………………………...

10.2.3.6. Efectul de similaritate………………………………………

10.2.3.7. Efectul de contrast………………………………………….

10.2.3.8. Efectul de ordine…………………………………………….

10.2.3.9. Eroarea logică……………………………………………….

10.2.3.10. Efectul de rol………………………………………………

10.3. Bibliografie..........................................................................................................

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 Lucrarea intitulată Pedagogie II. Instruire și evaluare se doreşte a fi un curs adresat viitorilor educatori: studenţilor şi tuturor celor care doresc să devină cadre didactice. Lucrarea a fost elaborată pentru a fi utilă celor care urmează cursurile modulului psihopedagogic, tinerilor care optează pentru cariera didactică.

 

Structura cărţii respectă cerinţele oficiale impuse pedagogiei ca ştiinţă fundamentală în procesul de formare a educatorilor. Astfel, cele 10 capitole ale lucrării reflectă metodologia de construcţie a disciplinei Pedagogie II în două module de studiu: I. Teoria şi metodologia instruirii şi II. Teoria şi metodologia evaluării.

 

Capitolele aferente modulului Teoria şi metodologia instruirii abordează problematica didacticii generale, şi anume: teoria instruirii, metodologia instruirii, mijloacele de instruire, formele de organizare a instruirii. Astfel:

-       Capitolul 1, Introducere în teoria instruirii şi metodologia instruirii, urmăreşte asimilarea unor concepte fundamentale în teoria şi metodologia instruirii, abordând apoi teoriile învăţării (ca și fundamente ştiinţifice şi aplicative ale modelelor instruirii, precum şi sistemele instruirii).

 

-       Capitolele 2, 3 şi 4 abordează Metodologia instruirii, prezentând atât metodele de învăţământ tradiţionale, cât şi pe cele interactive. Deşi metodologia didactică reprezintă un tot unitar, din considerente de organizare a conţinutului pe unităţi de studiu, s-a apelat la demarcaţia metodologia tradiţională metodologia interactivă. Datorită diversităţii, numărului şi frecvenţei metodelor interactive de învăţământ, s-a recurs la tratarea acestora în două capitole distincte: metodologia interactivă bazată pe învăţarea prin cooperare şi colaborare şi metodologia interactivă bazată pe declanşarea conflictului socio-cognitiv.

 

-       Capitolul 5, Mijloacele de învăţământ, îşi propune efectuarea precizărilor conceptuale aferente, precum şi  descrierea resurselor materiale tradiţionale şi moderne utilizate în procesul de învăţământ.

 

-       Capitolul 6, Formele de organizare a procesului de învăţământ, are în vedere prezentarea sistemului tradiţional pe clase şi lecţii şi a sistemelor educaţionale alternative.

           

Capitolele corespunzătoare modulului Teoria şi metodologia evaluării tratează procesualitatea evaluării, descriu metodele tradiţionale şi complementare de evaluare, acordând o importanţă deosebită operaţiei de măsurare a rezultatelor şcolare. Ca urmare:

 

-       Capitolul 7, Procesualitatea evaluării, îşi propune analiza structurii acţiunii de evaluare, a funcţiilor evaluării, precum şi prezentarea strategiilor de evaluare.

 

-       Capitolele 8 şi 9 sunt dedicate clasificării şi descrierii Metodelor de evaluare, din considerente de organizare a conţinutului, metodele tradiţionale de evaluare şi metodele complemetare de evaluare fiind tratate în capitole distincte.

 

-       Capitolul 10, Notarea școlară, abordează notarea ca principală modalitate de apreciere a rezultatelor şcolare, insistând asupra fenomenului de subiectivism în evaluare şi asupra efectelor sale  perturbatoare în apreciere şi notare.

           

Conţinutul relevant, accesibilitatea şi utilitatea informaţiilor, rezultate din parcugerea unei bibliografii bogate şi din experienţa practică a autoarei, recomandă cursul Pedagogie II. Instruire și Evaluare  pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, ştiut fiind că pregătirea şi perfecţionarea acestora nu se poate concepe fără cunoaşterea teoriei şi, mai ales, a metodologiei instruirii şi evaluării.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi