Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

ASPECTE METODOLOGICE ALE ÎNSUŞIRII CATEGORIILOR GRAMATICALE DE GEN ŞI NUMĂR ALE SUBSTANTIVULUI IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

ASPECTE METODOLOGICE ALE ÎNSUŞIRII CATEGORIILOR GRAMATICALE DE GEN ŞI NUMĂR ALE SUBSTANTIVULUI LA ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR


50,00 lei

ASPECTE METODOLOGICE ALE ÎNSUŞIRII CATEGORIILOR GRAMATICALE DE GEN ŞI NUMĂR ALE SUBSTANTIVULUI LA ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

 

Numar de pagini: 88

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

CUPRINS:

CAP. I. INTRODUCERE  

 

I.1 Importanţa studierii limbii române în ciclul primar ………………….

I.2 Motivaţia alegerii temei. Obiectul şi obiectivele lucrării ………………

 

 

CAP. II PARTICULARITĂŢI ÎN DIDACTICA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR

 

II.1 Particularităţile psiho-intelectuale ale copiilor de vârstă şcolară mică ..........

II.2 Didactica în învăţământul primar ……………..........................................

II.3 Particularităţile predării - învăţării limbii române în învăţământul primar.

Predarea - învăţarea limbii române...………………………….......................

 

 

CAP. III. Aspecte metodologice ale însuşirii categoriilor gramaticale de gen şi număr ale substantivului la elevii din ciclul primar

 

 

III.1 Ora de limba română ……….............................................................

III.2 Predarea elementelor de morfologie. Substantivul. Categoriile gramaticale………………………..

III.3 Aspecte metodologice ale însuşirii categoriilor gramaticale de gen şi număr ale substantivului la elevii din ciclul primar………………….

III.4 Învăţarea creativă şi modelul comunicativ-funcţional de însuşire a limbii în ciclul primar ………………….

 

CAP. IV. CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE

 

IV.1 Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor de gramatică……..

IV.2 Evaluarea cunoştinţelor …………………

IV.3 Concluzii şi perspective ……………………..

 

ANEXE METODICE

 

V.1 Proiecte didactice

V.2 Mijloace didactice (fişe)

V.3 Bibliografie selectivă

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Limba română reprezintă în esenţă continuarea limbii latine vorbite neîntrerupt pe teritoriul patriei noastre de la cucerirea Daciei de romani şi până azi. Formându-se şi dezvoltându-se în chiar procesul formării şi dezvoltării poporului – deci odată cu el – limba este expresia istoriei şi a înaltelor lui însuşiri. Factor de afirmare şi unificare, limba a fost pentru poporul nostru şi una din forţele care l-au ajutat să urce treptele tot mai înalte ale civilizaţiei şi culturii, material de preţ în care şi-a durat unele dintre cele mai valoroase creaţii artistice.

         Stăpânirea temeinică şi folosirea corectă şi precisă a limbii române constituie nu numai o necesitate (căci ea înlesneşte tuturor cetăţenilor ţării participarea la activitatea şi viata socială, accesul la cultură), dar şi o datorie pentru toţi cei ce contribuie la făurirea – în continuare – a istoriei poporului, limba fiind – aşa cum se ştie – una dintre caracteristicile esenţiale, definitorii ale acesteia.

         Ca limbă maternă se însuşeşte spontan din primii ani de viată, în cadrul convieţuirii sociale, în relaţiile dintre copii şi adulţi, practica reprezentând – prin urmare –faza iniţială a învăţării limbii.

         Ulterior, perfecţionarea folosirii ei se realizează prin contribuţii numeroase şi variate, dintre care cea mai substanţială şi mai eficientă este aceea a şcolii.

         Aici, limba – îndeplinindu-şi funcţia de instrument de cunoaştere şi mijloc de comunicare – slujeşte la transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice din domeniul diverselor discipline, ca şi la exercitarea influenţelor educative, deci la formarea profilului moral, la plămădirea şi modelarea tinerelor generaţii. Prin implicarea sa în întregul proces instructiv-educativ, limba vorbită de copii la intrarea lor în şcoală se îmbogăţeşte şi se mlădiază considerabil, îşi sporeşte capacitatea de a exprima adecvat orice conţinut de idei, capătă vigoare, supleţe şi expresivitate, copiii devenind tot mai conştienţi de valoarea funcţiilor ei.

         Dacă la obţinerea acestor rezultate contribuie toate obiectele de învăţământ, aportul cel mai de seamă se datorează însuşi studierii limbii (gramaticii).

 Limba română constituie principalul obiect de studiu în învăţământul nostru obligatoriu. Studiul limbii române are o importanţă cu totul deosebită în formarea multilaterală a tineretului şcolar. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a şcolarilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de învăţământ. De aceea, limba română este situată la loc de frunte în rândul obiectelor incluse în planul de învăţământ al şcolii.

 În ciclul primar, importanţa limbii române ca obiect de învăţământ capătă

dimensiuni noi, determinate de faptul că acest obiect urmăreşte atât cultivarea

limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii române, limba maternă, cât şi învăţarea unora din tehnicile de bază ale activităţii intelectuale cum sunt cititul, scrisul şi exprimarea corectă.

 Aceste tehnici sau instrumente ale muncii intelectuale asigură dezvoltarea şi perfecţionarea limbajului, precum şi succesul în întreaga evoluţie viitoare a şcolarilor. La vârsta şcolară mică, limba se învaţă cu o mare uşurinţă, curiozitatea copiilor faţă de latura ei sonoră fiind probabil impulsul interior

care-i determină spre o însuşire aproape ludică a ei. De multe ori, copilul, jucându-se, creează cuvinte, iar creaţia lui este conformă cu spiritul limbii lui materne.

Această atitudine faţă de limbă constituie un cadru favorabil pentru acţiunea învăţătorului, care trebuie să îi vină în întâmpinare, prin atitudinea şi activitatea sa didactică, în acest sens, învăţătorul trebuie să dobândească trei calităţi: preţuire faţă de limba maternă, cunoştinţe lingvistice temeinice, plăcere şi măiestrie în predarea ei.

 Prin convergenţa acestora, învăţătorul îl poate face pe copil să perceapă obiectul Limba română ca esenţa învăţământului.

 Formulând funcţiile şi obiectivele principale ale limbii române ca obiect de învăţământ în ciclul primar, se cuvine să fie amintită, în primul rând, tocmai funcţia sa instrumentală. Că aceasta este funcţia cea mai importantă a limbii române o dovedeşte faptul că aproape jumătate din numărul total de ore din planul de învăţământ al clasei este alocat în scopul realizării ei.

 În clasele următoare ale ciclului primar, chiar dacă numărul de ore destinat studiului limbii române este mai mic, el se menţine la aproximativ o treime din totalul orelor cuprinse în planul de învăţământ al claselor I - IV, iar un obiectiv de seamă rămâne perfecţionarea tehnicilor de muncă intelectuală.

Funcţia instrumentală a limbii române se realizează cu succes pe fondul dobândirii de către elevi a unor cunoştinţe care sunt implicate în înseşi tehnicile muncii intelectuale.

Ciclul primar nu are rolul doar de „alfabetizare” a copiilor. Chiar acest proces al alfabetizării are la bază unele cunoştinţe care asigură conştientizarea învăţării cititului şi a scrisului. Pe lângă aceste cunoştinţe, elevii pătrund în mod sistematic, încă din clasa I, la toate activităţile de limba română, în una din tainele cunoaşterii realităţii înconjurătoare. De aceea, o altă funcţie a limbii române, în ciclul primar, o constituie funcţia informaţională.

 Atât funcţia instrumentală, cât şi cea informaţională se realizează cu rezultate optime numai în condiţiile unei susţinute solicitări şi exersări a capacităţilor intelectuale ale elevilor.

De aceea, o altă funcţie a limbii române este funcţia formativ-educativă.

 Toate activităţile legate de învăţarea citirii şi scrierii, cele cu privire la dezvoltarea vorbirii angajează procesele de cunoaştere. Limba română solicită prin excelenţă un evident efort intelectual, o puternică angajare a proceselor de cunoaştere ale elevilor.

Studiul limbii române are o funcţie importantă în formarea elevilor, asigurând evoluţia lor intelectuală, pregătirea corespunzătoare la celelalte obiecte, exprimarea experienţelor lor în mijloace verbale adecvate, dezvoltarea gândirii şi a exprimării lor corecte.

Cunoştinţele de limbă în clasele I şi a II - a sunt inseparabil legate de învăţarea pronunţiei corecte, de exerciţiile de analiză şi sinteză fonetică necesare învăţării citirii şi scrierii. In clasele a III - a şi a IV - a, se urmăreşte însuşirea şi consolidarea noţiunilor de morfologie şi sintaxă, respectiv părţi de vorbire şi părţi de propoziţie.

 A-i învăţa pe elevi limba română înseamnă a-i învăţa să comunice prin practicarea limbajului oral, a celui scris, a-i învăţa citirea, scrierea, studiul structurilor lingvistice şi utilizarea expresivă a limbii.

Toţi elevii pot să înveţe şi trebuie să ştie să citească, să se exprime corect, fluent, precis, atât în comunicarea orală, cât şi în scris - aceasta este o necesitate, o posibilitate şi un obiectiv fundamental al şcolii, începând cu ciclul primar. De altfel, funcţiile şi obiectivele generale ale ciclului primar însuşi se realizează în mare măsură prin studiul limbii române, care conţine ponderea în învăţământ. Pe lângă însuşirea tehnicilor muncii intelectuale - cititul şi scrisul - şi deopotrivă cu lărgirea fizică, intelectuală, moral - voliţională şi estetică, stimulându-se manifestarea acestora în forme creative şi chiar artistice.

Gramatica este mai întâi de toate un auxiliar pentru folosirea corectă a limbii. Studiul gramaticii în ciclul primar contribuie la conştientizarea unor deprinderi empirice precum şi la dezvoltarea gândirii logice prin însuşirea cunoştinţelor teoretice, (concretizate în diferite reguli de lucru) spre a fi transferate imediat în practica exprimării. Studierea structurilor gramaticale are, indubitabil, consecinţe pozitive asupra capacităţii de analiză a mesajelor repetate şi de construire a propriilor mesaje. Este cunoscut uneori faptul că limba nu-şi poate îndeplini funcţia de comunicare decât dacă elementele vocabularului sunt îmbinate între ele cu ajutorul gramaticii, definită ca ,,ansamblul de reguli privitoare la modificarea cuvintelor şi îmbinarea lor în propoziţii şi fraze”. Cu alte cuvinte, orice cuvânt nou trebuie să fie însuşit corect atât sub toate aspectele formale de conţinut cât şi sub aspectele gramaticale ale flexiunii şi ale construcţiilor în care se foloseşte.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi