Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

COMUNICAREA ORALA IN CICLUL PRIMAR

COMUNICAREA ORALA IN CICLUL PRIMAR


50,00 lei

COMUNICAREA ORALA IN CICLUL PRIMAR

 

 

 

 

Numar de pagini: 144

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

INTRODUCERE..................................................................................................................pag.3 CAPITOLUL I – IMPORTANŢA CUNOAŞTERII PERSONALITĂŢII ŞCOLARILOR

ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII CAPACITĂŢII DE COMUNICARE ORALĂ

 

1.1 Caracterizarea personalităţii şcolarului mic...............................................................pag.7

1.2 Caracteristici ale limbajului la şcolarul mic............................................................. pag.12

1.3 Dificultăţi în însuşirea limbajului oral........................................................................pag.15 1.4.Importanţa cunoaşterii particularităţilor psiho-fizice ale elevilor de vârstă şcolară

mică în dezvoltarea capacităţii de comunicare orală...............................................pag.19

 

 

CAPITOLUL II – VALENŢELE FORMATIVE ALE COMUNICĂRII ORALE ÎN CICLUL PRIMAR

  1. 2.           1 Comunicarea orală-definiţie,clasificare, structură, funcţionalitate.......................pag.27

2.1.1. Dimensiunea structurală a comunicării orale.......................................... pag.31 2.1.2. Dimensiunea funcţională a comunicării orale.............................................pag.34

2.2. Particularităţi ale comunicării orale didactice........................................................pag.38

2.3 Cauze care favorizează/ defavorizează comunicarea orală.....................................pag.42 2.3.1. Comunicarea orală între tradiţional şi modern....................................................pag.45 2.4.  Valenţe formative ale comunicării orale.................................................................pag.48

 

CAPITOLUL III- STRATEGII DIDACTICE FOLOSITE ÎN REALIZAREA COMUNICĂRII ORALE ÎN CICLUL PRIMAR

  1. 3.         1. Structura şi funcţionalitatea comunicării orale centrate pe elev- clarificări conceptuale............................................................................................................................pag.51

3.1.1. Rolul cadrului didactic în realizarea comunicării orale...........................pag.53

3.1.2                   Metode şi procedee activ-participative utilizate în comunicarea orală.............................................................................................................pag.56

3.1.3..Mijloace didactice folosite în comunicarea orală.....................................pag.63

 

 

3.2 Metode şi tehnici interactive de dezvoltare a comunicării orale bazate pe învăţarea prin colaborare.............................................................................................  .....................pag.68

3.2.1 Învăţarea prin colaborare-concept, efecte.............................................................pag.68

3.2.2 Metode şi tehnici de învăţare prin colaborare......................................................pag.70

 

 

CAPITOLULIV – MODURI DE OPTIMIZARE A COMUNICĂRII ORALE LA CLASELE I-IV

 

4.1 Structura lecţiei de comunicare orală- moduri de optimizare......................pag.84 4.2.Modalităţi de dezvoltare a comunicării orale la clasa a IV-a........................pag.88

4.3 Optimizarea comunicării orale prin exerciţii şi jocuri..................................pag.102

 

 

CAPITOLUL V-OPTIMIZAREA COMUNICĂRII ORALE ÎN INVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. CERCETARE CONSTATATIV-AMELIORATIVĂ

 

5.1 Scopul general al cercetării...............................................................................pag.107

5.2. Ipoteza de lucru................................................................................................pag.107

5.3.Obiectivele cercetării....................................................................................... pag.108

5.4  Metode de cercetare.........................................................................................pag.108

Desfăşurarea cercetării....................................................................................pag.115

            Analiza, prelucrarea şi interpretarea probei iniţiale.....................................pag.115

            Planificarea modalităţilor de dezvoltare a comunicării orale la şcolari.............................................................................................................................pag. 124

            Analiza,prelucrarea şi interpretarea probei finale......................................pag.128 5.8. Analiza şi interpretarea rezultatelor testelor.................................................pag.135 5.9. Concluziile cercetării........................................................................................pag.137

CONCLUZII....................................................................................................................pag.141

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................pag.143 ANEXE

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

,,Prin actul comunicării, oamenii,asemenea frumuseţii,se distribuie fără să se împartă.

Comunicând nu te sărăceşti de gândul comunicat ci,mai curând,te umpli de el.’’(C.Noica) Dar…, fiindcă există un dar:

Mai presus de neştiinţă sunt cei care citesc.

Mai presus de cei care citesc sunt cei care reţin. Mai presus de cei care reţin sunt cei care înţeleg.

Mai presus de cei care înţeleg sunt cei care-i fac pe alţii să înţeleagă.

Aceştia sunt învăţătorii. Eu însămi, îmbrăţişând această profesie, am înţeles cât de importantă este însuşirea limbii materne şi a comunicării orale.

De la literă,silabă,cuvânt spre asociaţii de idei,acesta este drumul,anevoios dar sigur,pe care se înscrie omul în formarea sa ca personalitate începând cu ipostaza elevului de clasă pregătitoare.

Una dintre cele mai importante sarcini ale ciclului primar o constituie cultivarea capacităţilor de exprimare a elevilor – comunicarea orală.Realizarea acestei sarcini în condiţii dintre cele mai bune are implicaţii favorabile pentru întreaga evoluţie intelectuală a şcolarului.În activitatea de învăţare a tuturor disciplinelor nu poate fi conceput un succes real fără ca elevii să dispună de posibilitatea de a se exprima.Această capacitate se răsfrânge pozitiv asupra întregii  lor formaţii,influenţând nemijlocit atât procesele de cunoaştere,prin conţinutul informativ pe care-l vehiculează,cât şi întregul comportament al elevilor.

„Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul  cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile care-l primesc”. ( Ghe. Bulgar, 1976).

A-ţi cunoaşte limba înseamnăa fi capabil să exprimi clar şi corect ceea ce gândeşti, ştii sau simţi.

Întrucât limba –ca mijloc de comunicare- este un sistem, ea nu se învaţǎ pe componente separate:fonetic, lexical, gramatical, ci în unităţi de comunicare, în enunţuri, care sunt în acelaşi timp fonetice, lexicale şi gramaticale,deşi la formarea şi dezvoltarealimbajului contribuie întreg mediul social şi cultural în care se dezvoltă copilul.

Limbajul copilului nu se învaţă spontan, de la sine, ci prin formarea unor noţiuni, însuşirea unor idei, prin sporirea culturii şi prin învaăţarea cuvintelor şi a structurilor  gramaticale. De aceea,un obiectiv al dezvoltării limbajului vizează dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală şi de utilizare a limbii române literare, perfecţionarea limbajului şi formarea preocupărilor şi a deprinderilor de supraveghere ştiinţifică a exprimării orale şi scrise.

Şcolarul mic se lansează în lumea cunoaşterii, propulsat de curiozitate. Această atracţie spre cunoaştere apare diferenţiat ca formă de manifestare şi ca intensitate, dar se dovedeşte a fi extrem de sensibilă la stimuli. Exprimarea corectă constituie unul dintre instrumentele de bază ale muncii intelectuale, fără de care nu poate fi concepută evoluţia curezultate superioare.

Un mijloc eficient pentru declanşarea stării de supraveghere a exprimării îl constituie obişnuirea elevilor de a-şi urmări propria exprimare, dar şi a celor din jur, astfel încât să- şi„vâneze” greşelile, să propună enunţuri corecte, să caute modele de exprimare în cărţile citite sau în vorbirea învăţătorului, să observe exprimarea oamenilor din afara şcolii şi să ia atitudine când aceasta nu este conformă cu limba literară.

Odată formată preocuparea pentru corectitudine şi frumuseţea exprimării, comunicarea se realizează mult mai uşor, interesul pentru dezvoltarea limbajului devenind mai atractiv.

Precizia şi expresivitatea comunicării sunt date de calitatea vocabularului utilizat.Deficienţele de vocabular care îngreunează comunicarea verbală vizează în general: sărăcia de vocabular, decalajul mare între vocabularul activ şi cel pasiv, folosirea unor cuvinte fărăînţelegereasemnificaţieiacestora.

Îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului este o acţiune complexă, care solicită o dezvoltare supravegheată. Sporirea calitativă a vocabularului vizează nu atât numarul de cuvinte noi învăţate, ci frecvenţa şi utilizarea acestora în contexte cât mai variate.

Pentru învaţarea corectă şi temeinică a cuvintelor şi dezvoltarea calitativă, funcţională a vocabularului şi implicit a limbajului, este necesară parcurgerea unui drum metodic clar, precis, cu secvenţe bine precizate, cunoscându-se că modul de organizare şi integrare a limbajului prezintă deosebiri individuale. Întinderea vocabularului, uşurinţa şi supleţea combinărilor iau valori diferite de la un copil la altul,ceea ce îşi găseşte reflectarea în uşurinţa, naturaleţea cu care copilul este capabil să comunice cu cei din jur.

Este cunoscut faptul că limbajul joacă un rol primordial în modelarea proceselor afectiv- comportamentale, tot aşa cum el clădeşte şi arhitectura gândirii umane. Să ne imaginăm cum am putea percepe şi stabili relaţiile existente între elementele lumii înconjurătoare,dacă n-am cunoaşte noţiunile ca atare, cu care să poţi broda la nivelul gândirii logice o adevărată dantelărie a gândirii şi a limbajului. Din această perspectivă, copilul apare ca un câmp deschis permanent, care filtrează fluxurile din afară, codifică informaţiile primite printr-un cod propriu.

Eminescu spunea:„limba, alegerea şi cursivitateaexpresiunii în expunerea vorbită sau scrisă este un element esenţial, ba chiar un criteriu al educaţiei”.

Comunicarea se bazează pe gândirea logică.Gândirea şcolarilor mici este concretă la clasele P şi I,semiconcretă în clasa a II-a, cu elemente abstracte în clasa a III-a, gândirea  abstractă dezvoltându-se în clasa a IV-a (10-11 ani); cere utilizarea unui material didactic individualizat bogat,variat,atractiv şi uşor de manipulat .

Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales această temă: fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia viitoare a elevilor,pregătirea la celelalte discipline de învăţământ, participarea lor la viaţă. Al doilea motiv îl constituie faptul căam observat că foarte mulţi copii de vârstă şcolară, absolut normali din punct de vedere psihic şi fizic prezintă deficienţe de vorbire, de exprimare sau de pronunţie a cuvintelor din cauza faptului că nu sunt corectaţiîn familie, în primul rând.Cu atât mai mult, rolul şcoliieste fundamental în dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală şi de educare a limbajului care implicit influenţează dezvoltarea personalităţii individului.

Lucrarea este structurată în cinci capitole, după cum urmează:

Capitolul I, intitulat Importanţa cunoaşterii personalităţii şcolarilor în scopul  dezvoltării capacităţii de comunicare orală, conţine profilul psihologic al şcolarului mic şi evidenţiază importanţa cunoşterii acestuia de către cadrul didactic în vederea dezvoltării capacităţii de comunicare orală;

Capitolul II, intitulat Valenţele formative ale comunicării orale în ciclul primar,  cuprinde definiţia şi clasificarea comunicării orale, clarifică structura şi funcţionalitatea sa şi  sunt arătate valenţele  formative ale comunicării orale;

Capitolul III, numit Strategii didactice folosite în realizarea comunicării orale în ciclul primar, evidenţiază rolul cadrului didactic în selectarea metodelor şi procedeelor didactice,  astfel încât să fie asigurată o dezvoltare cât mai eficientă a capacităţii de comunicare orală la elevi şi sunt enumerate şi descrise atât metodele, procedeele şi tehnicile interactive şi activ- participative, cât şi mijloacele didactice utilizate în comunicarea orală;

ÎnCapitolul IV, intitulat Moduri de optimizare a comunicării orale la clasele I-IV, am explicat şi exemplificat modul în care am încercat să dezvolt competenţele de comunicare orală la şcolari.

Capitolul V, intitulat Optimizarea comunicării orale în învăţămâtul primar. Cercetare constatativ ameliorativă, constă în cercetarea propriu-zisă a lucrării şi cuprinde testarea iniţială, modalităţile prin care am dezvoltat capacităţile de comunicare orală la clasa experiment  şi testarea finală. Tot în acest capitol sunt analizate şi interpretate rezultatele celor două teste, precum şi concluziile rezultate în urma cercetării.

La finalul lucrării se regăsesc concluziile şi bibliografia prezentate în  capitole distincte.

În cadru lucrării am asigurat caracterul ştiinţific al informaţiilor şi am imprimat un caracter practic-o aplicaţie; am abordat metodologia predării respectând Programele şcolare şi Curriculumul Naţional, manuale oficiale şi auxiliare publicate la nivel naţional cu aprobarea corespunzătoare,numele autorilor fiind înscrise în bibliografie,cu exemple originale şi cu  trimiteri la experienţa personală care şi-au dovedit eficienţa.

 

 

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi